Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.14/10949
Título: O impedimento matrimonial de impotência e o seu fundamento
Autor: Leite, António
Data: 1972
Editora: Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa
Citação: LEITE, António - O impedimento matrimonial de impotência e o seu fundamento. Didaskalia. Lisboa. ISSN 0253-1674. 2:1 (1972) 141-154
Resumo: Secundum can. 1068 § 1 impotentia antecedens et perpetua iure naturae matrimonium dirimit, cum hoc consistât in traditione et acceptatione iuris in corpus ad actos per se aptos ad prolis generationem (can. 1081 § 2), et impotens tale ius tradere non possit. Sed cum matrimonium «in facto esse» sec. constitutionem Gaudium et Spes et multos auctores hodiernos maxime consistat in communione vitae, quae de facto aliquo modo dari potest etiamsi unus coniux impotens sit, nonne matrimonium «in fieri» validum esse poterit, dummodo alter coniux iuri suo ad actos coniugales renuntiet? Si haec renuntiatio positive facta non fuisset, matrimonium esset invalidum, et quidem iure naturae, ob defectum consensus, quia in hoc tale ius includitur. Attentis documentis magisterii et opinionem communem scriptorum, auctor non intendit talem sententiam sustinere, sed eam examini doctorum submittit.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.14/10949
ISSN: 0253-1674
Aparece nas colecções:RD - 1972 - Vol. 002 - Fasc. 1

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
V00201-141-154.pdf421,6 kBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Degois 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.